Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2018

paulishjia

May 03 2018

paulishjia
3469 0d0e 420
parallel life goals
paulishjia
paulishjia
8581 85a4 420
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
7320 f467 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
7615 42bf 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
7592 2724 420
paulishjia
2023 afcf 420

cookienun:

me trying to fix my life

paulishjia
1378 8940 420
Charles Bukowski
Reposted fromohanka ohanka viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 01 2018

paulishjia
8026 a794 420
Reposted fromskins skins viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
6008 ccff 420
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
7742 201c 420
paulishjia
paulishjia
8358 4b2e 420

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
8866 397e 420
paulishjia
Biomimetics
Reposted fromdhoop dhoop viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
1333 2ed0 420
paulishjia
Znała tego, który na nią czekał w każdy dzień tygodnia (...) biegł ku niej nie zważając na obecność ludzi, obejmował i mówił: jesteś. Nie musiał dodawać tego całego banalnego szajsu: "kochana moja" lub "śliczna moja", "tęskniłem za tobą". Po prostu mówił: jesteś. I to jego: jesteś, odbierała jak najpiękniejsze wyznanie (...). Nie potrzebowała innego. Jestem, odpowiadała.
— Ewa Maria Ostrowska - "Abonent czasowo niedostępny"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl